Algemene voorwaarden Hondenschool SportDog

logo sportdog

SportDog
info@sportdog.nl

Marlouke Roos
Alewijnlaan 15
1231VN Loosdrecht

BTW nummer: NL003133867B5 KVK: 76779297

 1. Definities:
 • SportDog: een onderneming die aan een groep of personen cursussen, workshops en privétrainingen aanbiedt. Het correspondentie adres van SportDog is Alewijnlaan 15, 1231VN te Loosdrecht.
 • Instructeur: M. Roos
 • Cursist: hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schakelen betreffende de training van zijn/haar hond.
 • Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt door het aanbieden van een cursus, workshop, les of andere activiteit.
 • Contractperiode: de overeengekomen duur van de overeenkomst/opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten.
 1. Aangaan van de overeenkomst
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met SportDog. Deze is mondeling of schriftelijk overeengekomen.
 • De cursist is verplicht om het verschuldigde lesgeld per bank te voldoen, voor de eerste lesdag.
 • Mocht de betaling voor de cursus of workshop niet tijdig voldaan zijn dan behoudt SportDog zich het recht voor om een cursist niet te laten deelnemen aan de activiteit.
 • De cursist geeft zijn/haar telefoonnummer door aan SportDog, zodat deze in geval van annulering of verandering van de cursus/les contact kan opnemen.
 1. In aanmerking komen voor een training, cursus en/of workshop
 • De instructeurs van SportDog heeft het eindbesluit over het toelaten van een cursist en op welk cursus moment dit is.
 • SportDog behoudt zich het recht om te bepalen of de cursist geschikt is voor de desbetreffende cursus wanneer een deelnemer jonger is dan 18 jaar.
 • Tijdens de trainingen wordt kan er niet getraind worden met correctiemateriaal (slipkettingen, prikbanden, stroomhalsbanden). Een flexilijn is niet toegestaan, een lange lijn is wel toegestaan.
 • Honden die deel nemen aan de cursus dienen bewijs te kunnen geven dat de hond geënt is of dat er een geldige titerbepaling is.
 • Loopse honden zijn niet welkom op de hondenschool. Voor uitzonderingen kan er contact worden opgenomen met de betreffende instructeur.
 • Bezoekers zijn welkom op de door de instructeurs aangewezen plek.
 • De cursist dient voorafgaand aan de training, cursus of workshop de instructeur en te informeren als er sprake is van (een vermoeden van) een (besmettelijke) ziekte van het dier. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht. De instructeur beoordeelt of de hond deel mag nemen aan de training, cursus of workshop.
 1. Annulering van lessen
 • Doorgang van de training wordt bepaald door SportDog. Wanneer een les niet doorgaat zal SportDog dit uiterlijk op de dag van van de training, voor 17:00uur laten weten via een sms bericht, whastapp of een telefoontje.
 • Wanneer lessen door SportDog worden geannuleerd, worden deze verschoven naar een later moment.
 • Wanneer een cursist zich afmeld voor de les moet dit minimaal 4 uur voor aanvang van de training. Afmelden kan mondeling of schriftelijk via email of whatsapp.
 • Als de cursist één of meer lessen annuleert is dit voor rekening van de cursist. SportDog is hier niet aansprakelijk voor, er zal restitutie zijn.
 • Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist. SportDog is hier niet aansprakelijk voor er zal geen restitutie zijn.
 1. Aansprakelijkheid van de hondenschool en de cursist.
 • SportDog is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 • SportDog is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van deelname aan een cursus, training of workshop.
 • Deelname aan een cursus, training of workshop gebeurt op eigen risico en is de verantwoordelijkheid van de cursist. De cursist blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).
 • Cursisten worden geadviseerd een goede aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook gelden voor zijn/haar hond(en).
 • SportDog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.
 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 1. Copyright
 • Alle door SportDog verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

7.Privacy

 • Sportdgo.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Door middel van e-mails voorzien we u van acties en aantrekkelijke aanbiedingen die gerelateerd zijn aan de producten die u heeft besteld. U kunt zich hier altijd voor uitschrijven via de link onderaan elke e-mail. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming. SportDog.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze slechts aan die derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.Hierover vindt u meer informatie over onze privacy policy.

Slotbepalingen

 • Alle kosten, zowel gerechtelijk as buitengerechtelijk, die SportDog dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 • We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op paws4fun.nl en samturner.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden webshop SportDog

logo sportdogSportDog
info@sportdog.nl

Marlouke Roos
Alewijnlaan 15
1231VN Loosdrecht

BTW nummer: NL003133867B5 KVK: 76779297

 1. Definities:
 • Webshop: internetwinkel in hondenartikelen van SportDog. Het correspondentie adres van SportDog is Alewijnlaan 15, 1231VN te Loosdrecht.
 • Bedrijf: SportDog
 • Klant: natuurlijk of rechtspersoon die producten van de webshop koopt.
 • Leveringsdatum: door de webshop aangegeven periode wanneer producten of diensten geleverd worden.
 • Producten: zaken tot koop waarvan de opdrachtgever zich aan de webshop verbindt.
 • Aankoopprijs: prijs voor producten inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van het bedrijf SportDog en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos (digitaal) worden toegezonden.
 1. Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 • Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SportDog niet.
 1. De overeenkomst
 • De overeenkomst met de webshop komt tot stand op het moment dat de webshop het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant te bevestigen middels een verzendbevestiging.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. Herroepingsrecht / retourneren
 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor beloningen geldt dat alleen onaangebroken voerverpakkingen kunnen worden geretourneerd. Voor het retourneren van een product kan er contact worden opgenomen via info@sportdog.nl
 • Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Het fysiek afhalen of retourneren van uw pakket behoort ook tot de mogelijkheden.
 1. Kosten in geval van herroeping / retourneren
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Wanneer de retour goederen op de juiste wijze zijn ontvangen door SportDog, zal het verschuldigde bedrag + de gemaakte verzendkosten van de retournering vergoed worden.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 • Indien de consument door een herroeping onder de gratis verzending drempel terecht komt dan zal voor de resterende bestelling verzendkosten in rekening gebracht worden.
 1. Uitsluiting herroepingsrecht / retourneren

Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende producten:

 • die door het bedrijf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan vooraf is aangegeven dat de herroepingsrecht vervalt.
 • voor beeldmateriaal en online lesmateriaal

    8. De prijs

 • Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen.
 • De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief het in Nederland geldende BTW percentage, tenzij anders vermeld.
 • Facturen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 5 van OB.
 • Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Deze worden bij te totaalprijs gecommuniceerd.
 1. Conformiteit en Garantie
 • Het bedrijf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat het bedrijf er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door het bedrijf geleverde producten en/of diensten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de consument jegens het bedrijf aanspraken doen gelden, mits de door de consument geleden schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van het bedrijf. Het bedrijf kan op geen enkele wijze door de consument aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door het bedrijf geleverde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat het bedrijf aan de consument zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde. De totale aansprakelijkheid van het bedrijf zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten ter zake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen.
 1. Levering en uitvoering
 • Ondanks de zorgvuldigheid die het bedrijf in acht neemt, kan het voorkomen dat de consument het verkeerde product ontvangt. De consument dient derhalve bij ontvangst altijd te controleren of de juiste producten ontvangen zijn.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Het bedrijf zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en restitutie te ontvangen van de bestelde goederen.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van het bedrijf.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De op de website en in de correspondentie genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. SportDog is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Aan postbussen kan niet geleverd worden. Het fysiek afhalen of retourneren van uw pakket is mogelijk.
 1. Betaling
 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 • Per bestelling kan slechts één cadeaubon of één kortingscode worden gebruikt. Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.
 1. Klachtenregeling
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan opgestuurd worden naar info@sportdog.nl
 • Bij het bedrijf ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

    13. Bestelling annuleren

 • Je kan de bestelling annuleren indien deze de status wacht op betaling of in verwerking heeft. Wanneer je bestelling een andere status heeft dan is het niet altijd mogelijk om je bestelling te annuleren.
 • Heeft je bestelling al een trackingcode of is de status reeds voltooid dan is annuleren niet meer mogelijk.
 •  Haal je je bestelling niet op, dan wordt deze automatisch binnen 7 dagen terug naar The Dog Company gestuurd.
 • Via info@sportdog.nl kan je in contact met ons komen om je bestelling te annuleren.

    14. Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • https://ec.europa.eu/consumers/odr is een website waar u terecht kunt wanneer u met SportDog niet tot een passende compromis kunnen komen. 

    15.  Privacy policy

 • Sportdog.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Door middel van e-mails voorzien we u van acties en aantrekkelijke aanbiedingen die gerelateerd zijn aan de producten die u heeft besteld. U kunt zich hier altijd voor uitschrijven via de link onderaan elke e-mail. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming. SportDog.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze slechts aan die derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.Hierover vindt u meer informatie over onze privacy policy.